Hmong Translation

Zoo siab txais tos txhua tus rau peb lub koom haum Deep Tran Inc. Peb yuav txais txhais lus txhua txhua yam tsis hais lus Hmoob mus ua lwm yam los lwm yam lus los ua lus Hmoob. Thiab peb yuav txhais nej cov lus kom raug npaum li nej lub ntshiab lus yuav tsis pub kom nej lub ntsiab lus ploj mus rau qhov twg li. Vim tias peb xav kom koj txoj hauj lwm los yog lag luam tsuas muaj nto koob nto npe lawm yav tom ntej kom tsim nyog qhov ua koj ntseeg peb lub koom haum.

 

Comments